LEGO Guide - Mixels - klokriecher.de
Home
Kontakt
Sitemap
English
Set Guide ⇒ M ⇒ Mixels

Series 01 (10 Sets)


 
Flain
41500-1
58 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Vulk
41501-1
69 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Zorch
41502-1
45 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Krader
41503-1
66 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Seismo
41504-1
50 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Shuff
41505-1
51 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Teslo
41506-1
54 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Zaptor
41507-1
61 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Volectro
41508-1
70 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
LEGO Mixels - Series 1 - Display Box
6064672-1
524 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung:
Notiz:

 

Series 02 (10 Sets)


 
Slumbo
41509-1
61 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Lunk
41510-1
51 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Flurr
41511-1
46 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Chomly
41512-1
68 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Gobba
41513-1
57 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Jawg
41514-1
61 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Kraw
41515-1
70 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Tentro
41516-1
69 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Balk
41517-1
68 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
LEGO Mixels - Series 2 - Display Box
6064917-1
551 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung:
Notiz:

 

Series 03 (10 Sets)


 
Glomp
41518-1
64 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Glurt
41519-1
62 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Torts
41520-1
48 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Footi
41521-1
72 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2013
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Scorpi
41522-1
70 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Hoogi
41523-1
69 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Mesmo
41524-1
64 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Magnifo
41525-1
61 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Wizwuz
41526-1
70 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
LEGO Mixels - Series 3 - Display Box
6065102-1
580 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2014
Verpackung:
Notiz:

 

Series 04 (10 Sets)


 
Rokit
41527-1
66 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Niksput
41528-1
62 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Nurp-Naut
41529-1
52 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Meltus
41530-1
66 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Flamzer
41531-1
60 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Burnard
41532-1
59 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Globert
41533-1
45 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Vampos
41534-1
59 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Boogly
41535-1
52 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
LEGO Mixels - Series 4 - Display Box
6102131-1
521 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung:
Notiz:

 

Series 05 (10 Sets)


 
Gox
41536-1
62 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Jinky
41537-1
59 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Kamzo
41538-1
58 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Krog
41539-1
60 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Chilbo
41540-1
65 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Snoof
41541-1
54 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Spugg
41542-1
51 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Turg
41543-1
56 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Tungster
41544-1
60 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
LEGO Mixels - Series 5 - Display Box
6102139-1
525 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung:
Notiz:

 

Series 06 (10 Sets)


 
Kramm
41545-1
Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Forx
41546-1
Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Wuzzo
41547-1
Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Dribbal
41548-1
Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Gurggle
41549-1
Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Slusho
41550-1
Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Snax
41551-1
Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Berp
41552-1
Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Vaka-Waka
41553-1
Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
LEGO Mixels - Series 6 - Display Box
6102148-1
566 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung:
Notiz:

 

Series 07 (10 Sets)


 
Kuffs
41554-1
63 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Busto
41555-1
69 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Tiketz
41556-1
62 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Camillot
41557-1
54 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Mixadel
41558-1
63 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Paladum
41559-1
64 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Jamzy
41560-1
70 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2015
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Tapsy
41561-1
57 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Trumpsy
41562-1
54 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
LEGO Mixels - Series 7 - Display Box
6139025-1
566 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung:
Notiz:

 

Series 08 (10 Sets)


 
Splasho
41563-1
67 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Aquad
41564-1
70 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Hydro
41565-1
70 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Sharx
41566-1
55 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Skulzy
41567-1
66 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Lewt
41568-1
62 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Surgeo
41569-1
63 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Skrubz
41570-1
68 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Tuth
41571-1
67 Teile
Altersempfehlung: 6+
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
LEGO Mixels - Series 8 - Display Box
MIXELBOX-8
Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung:
Notiz:

 

Series 09 (10 Sets)


 
Gobbol
41572-1
62 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Sweepz
41573-1
61 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Compax
41574-1
66 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Cobrax
41575-1
64 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Spinza
41576-1
60 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Mysto
41577-1
64 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Screeno
41578-1
73 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Camsta
41579-1
62 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
Myke
41580-1
63 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung: Tüte
Notiz:

 
LEGO Mixels - Series 9 - Display Box
MIXELBOX-9
575 Teile
Altersempfehlung: k.A.
Minifiguren: 0
Produziert in: 2016
Verpackung:
Notiz:

 
LEGO, das LEGO Logo, DUPLO, BIONICLE, MINDSTORMS, die BELVILLE, KNIGHTS´ KINGDOM und EXO-FORCE Logos, der Baustein und die Knopfkonfigurationen sowie die Minifiguren sind Handelsmarken der LEGO Gruppe.
LEGO Gruppe – Diese Webseite ist unabhängig und wurde von der LEGO Gruppe weder autorisiert noch gesponsert.
Alle Photos, insbesondere im Bereich LEGO Sammlung, sind, soweit nicht anders angegeben, Eigentum von KLOKRIECHER.
www.klokriecher.de ©2021