Barraki Takadox
Set: 8916   Year: 2007   Pieces: 62
Barraki Takadox
Barraki Takadox (8916)
Logo: LEGO
Barraki Takadox
Barraki Takadox
Barraki Takadox
Barraki Takadox
Barraki Takadox

Next Set ⇒

Back to Set of the Week

⇐ Previous Set