Gobba
Set: 41532   Year: 2014   Pieces: 57
Gobba
Gobba (41532)
Detail: Gobba
Logo: LEGO
Gobba
Gobba
Gobba

Next Set ⇒

Back to Set of the Week

⇐ Previous Set